Onze privacyverklaring

Singha Reizen gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacyverklaring aan dat de persoonsgegevens van haar cliëntèle niet aan derden worden verstrekt.

Dit doet Singha Reizen alleen wanneer Singha Reizen in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer Singha Reizen redenen heeft om de kredietwaardigheid van een client te onderzoeken, of wanneer Singha Reizen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de client staat bij Singha Reizen dus hoog in het vaandel. Daarom heeft Singha Reizen ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze Singha Reizen met de privacy van haar clienten omgaat. Singha Reizen leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Singha Reizen en gegevensverwerking

Indien u een Singha Reizen een dienst afneemt, dient u gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats aan Singha Reizen te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Singha Reizen opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heeft u als klant het recht de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u een schriftelijk verzoek sturen naar:

Singha Reizen BV
Vondellaan 24
3521GD Utrecht

Singha Reizen is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar clienten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.

Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor "het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan". Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat u op uw website of met uw mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over uw toegang tot tot uw website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klantnummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van uw website en de omvang van uw mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maxima gebonden zijn.